foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Login Form

       โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดตั้งเมื่อ 10 มิถุนายน 2518 เพื่อรองรับความต้องการศึกษาต่อ ของบุตรหลานในตำบลบ้านหลวง และชุมชนใกล้เคียง โดยการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระครูวรลักษ์บริบาล เจ้าคณะอำเภอดอนตูมเจ้าอาวาสวัดบ้านหลวงร่วมกับประชาชน ในตำบลบ้านหลวงและชุมชนใกล้เคียง ในปีการศึกษาแรกได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) เป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนายถวิล เพ็ชรัตน์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนรับอนุญาตให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 แผนการเรียน นักเรียนเข้าเรียนจำนวน 40 คน  ในปี พ.ศ. 2552 นายวรรณะ บุษบา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระครู วรคามภินันท์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวงรูปปัจจุบัน ที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ประโยชน์มีประมาณ 15 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการจัดการศึกษา
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์การศึกษา